Sportovní a kulturní areál
Multifunkční centrum Štěchovice
prof. Vl. Lista 393,
252 07 Štěchovice

Tel.: + 420 242 413 685
Recepce Email: stechovice1.mfc@seznam.cz
Mobil: +420 602 680 098
Provozní doba:

Pondělí - Neděle
10:00 - 21:00 hodin

On-line rezervace

Sauna - provozní řád

 

Provozní řád sauny v MFC Štěchovice

 

Majitel a provozovatel:

Městys Štěchovice

IČ: 00241725
Tel.: 242413685
e-mail: stechovice1.mfc@seznam.cz
http://www.stechovice.cz

 

Pohotovostní lékařská služba: 155

 

Fakultní nemocnice v Motole

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

224 433 654 – dospělí

224 438 590 - děti

Po – Pá: 17:00 – 7:00

So, Ne, sv.: nonstop

mimo tuto dobu volejte: 728 327 621 MUDr. Růžička

 

Hasiči: 150

Policie: 158

 

Kapacita sauny je 6 osob; na 1 turnus saunování připadá vždy 60 minut.

 

Poplatky za lázeň :

400,- Kč/hodina

Každý návštěvník sauny platí všechny poplatky předem v recepci MFC.

 

I. Organizace provozu sauny

 1. Lázeň v sauně je určena především zdravým osobám a každý návštěvník ji podstupuje na vlastní odpovědnost. K lázni v sauně nemají přístup osoby, které zjevně trpí příznaky akutního onemocnění (horečka, kašel, rýma, průjem a pod.) a přenosnými záněty horních cest dýchacích. Totéž platí pro osoby, které trpí nemocemi projevujícími se kožní vyrážkou, otevřenými hnisajícími nebo krvácejícími ranami. Osobám, které dosud saunu nenavštěvovaly, se doporučuje konzultace s lékařem.

 2. Vstup dále není povolen osobám, které jsou bacilonosiči střevních chorob a též členům rodin, jejichž někteří členové trpí některou infekční chorobou. Nemocní, trpící jinými chorobami než jaké jsou uvedeny, berou lázeň na vlastní odpovědnost, i když si vyžádali radu lékaře. Do objektu sauny je zakázán přístup osobám opilým nebo podnapilým, zahmyzeným atd.

 3. Při jakémkoli poranění nebo nevolnosti, vzniklým v průběhu saunování, požádá postižený ostatní saunující o pomoc při ošetření. Není-li toho sám schopen, postarají se ostatní saunující o přivolání provozovatele sauny a pomohou při poskytování první pomoci postiženému. V nutném případě vyčká postižený příchodu přivolaného lékaře.

 4. Provoz sauny zajišťuje správa MFC Štěchovice.

II. Úklidový řád sauny

 1. Úklid v sauně zajišťují zaměstnanci MFC.

 2. Všechny prostory sauny, předměty a zařízení průběžně udržují v čistotě. Jednou denně po skončení provozu myjí vlhkým hadrem dřevěné části a čistícím prostředkem ostatní prostory sauny, vydezinfikují je dezinfekčním prostředkem. Dveře, omyvatelné části stěn a ostatní nábytek včetně radiátorů topení a pod. nejméně jednou týdně otírají čistým hadrem navlhčeným v dezinfekčním prostředku. Záchodová sedadla, držadla, kliky dveří a okolí klik se musí nejméně jednou denně omýt dezinfekčním prostředkem. Průběžně doplňují toaletní papír.

 3. Vodu v ochlazovacím bazénku vypouští po každém saunování. Dno mechanicky vyčistí kartáčem a vydezinfikují ho. Nakonec bazének řádně vystříkají vodou. Dezinfekce vody je prováděna chlornanem sodným. Přiváděna je voda z vodovodu městyse Štěchovice.

 4. Potřeby úklidu a čištění ukládá v úklidové místnosti. Kartáče a štětky používané k čištění záchodu nesmí použít k jinému účelu. Po použití je řádně očistí a uloží do dezinfekčního roztoku.

 5. Dezinfekční roztoky se v potřebném množství připravují přesným odměřením daného přípravku do odměřeného objemu vody, a to těsně před provedením dezinfekce. Ředění pracovních roztoků se provádí v pořadí VODA + DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDEK. Dezinfekční prostředky se nesmí mezi sebou míchat, detergenty pro mytí se přidávají pouze dle doporučení výrobce.Dezinfekční roztoky se nechají působit po stanovenou dobu, obvykle 30 minut. Je třeba střídat dezinfekční přípravky s různými účinnými látkami (pro odstranění možnosti vzniku rezistence mikrobů a vzniku alergie u osob).

Dezinfekční prostředky

Orthosan BF

Chloramin

Desam GK 0

Incidur

Savo Prim

Koncentrace

12 2% 30 vt.

2 – 3 % 30vt.

5 % 30vt.

0,5 % 30 vt.

1 % 30 vt. 

Expozice

do zaschnutí

do zaschnutí

do zaschnutí

do zaschnutí

do zaschnutí

                                  

 1. Při práci s dezinfekčními přípravky je zakázáno jíst, pít a kouřit, je nutné zajistit dostatečné vyvětrání.

 2. Pro úklid a dezinfekci jednotlivých prostorů musí být úklidové a dezinfekční prostředky vyčleněny a označeny (např. rozdílně pro povrchy na WC…) Dezinfekční a úklidové prostředky se obměňují podle stupně zašpinění. S úklidem se začíná v místech nejčistších a postupuje se k nejvíce zašpiněným

 3. Při úklidu, spojeném s dezinfekcí, se zachovává dvouetapový postup: nejprve mechanická očista se provádí teplou vodou, čistícím přípravkem a pomůckou pro mechanické působení (kartáč, mop apod.), poté může následovat vlastní dezinfekce. Obě etapy lze spojit pouze při použití dezinfekčních přípravků s mycími a čistícími vlastnostmi.

 4. Při práci je nutno dodržovat bezpečnostní opatření. Při náhodném potřísnění oděvu a pokožky je třeba důkladné omytí pitnou vodou a mýdlem, při vniknutí do očí je nutno oči vyplachovat pitnou vodou (u žíravých látek alespoň půl hodiny) s následným ošetřením i lékaře. Přípravky skladovat v originálních obalech. Při náhodném požití vypláchnout ústa větším množstvím vody, zvracení nevyvolávat, ve všech vážnějších případech vyhledat lékařskou pomoc.

III. Povinnosti provozovatele sauny

 1. Provozovatel sauny dbá na dodržování hygienických předpisů a provádí opatření k zabezpečení hygieny provozu sauny. Dále dbá na dodržování zásad bezpečnosti a požární ochrany a dodržování zákazu kouření v prostorách sauny.

 2. Provozovatel sauny je povinen se před použitím sauny přesvědčit, zda zařízení nevykazuje závady bránící bezpečnému užívání.

 3. Provozovatel sauny dohlíží na seznámení návštěvníků sauny s Provozním řádem a na jeho dodržování, zejména na

 • zákaz vstupu v obuvi

 • sprchování před saunováním

 • správné používání prádla

 • osprchování před vstupem do ochlazovacího bazénku

 • všechny důležité požadavky pro saunování

 1. Provozovatel sauny dbá na dodržování hygienických předpisů dle vyhlášky 464/2000 Sb., v platném znění.

 2. Provozovatel sauny vede provozní deník s těmito údaji:

 • počet osob

 • teplota vzduchu v prohřívárně

 • teplota vody v bazénku / max. 10° C. Voda musí odpovídat požadavkům pro vodu v umělých koupalištích.

 • koncentrace volného chloru bude udržována v rozmezí 0,2 –0,5 mg / l vody

 • relativní vlhkost vzduchu v prohřívárně / max. 15% /

 • zapisuje dezinfekční a čistící prostředky.

 1. Provozovatel sauny je  povinen v případě potřeby poskytnou první pomoc. Lékárnička je v recepci MFC. Úrazy návštěvníků, stejně jako údaje o použití a spotřebě léků, jsou zaznamenávány do deníku, který je stále v lékárničce. V případě nutnosti je povinností provozovatele sauny zavolat lékaře.

IV. Chování v sauně

 1. V celém objektu areálu MFC platí přísný zákaz kouření.

 2. Návštěvník je povinen podrobit se pokynům provozovatele sauny a dodržovat "Provozní řád".

 3. V průběhu vlastní lázně – od odchodu ze šatny do ukončení celé procedury včetně pobytu v odpočívárně - je návštěvník nahý (z hygienických a fyziologických důvodů). Dbá na udržení hygieny prostředí tím, že při sezení na pryčnách prohřívárny či lavicích ochlazovny a odpočívárny používá k podložení ručník nebo jinou vhodnou textilní podložku. V případě, že používá vlastního prádla, musí být toto na každou návštěvu v sauně čisté.

 4. Ve všech prostorách sauny se pohybuje bos nebo ve vlastní ochranné koupací obuvi, kterou odkládá jen před vstupem do ochlazovacího bazénu. Pohybuje se opatrně, aby nedošlo k úrazu.

 5. Během pobytu v mokré části sauny nepožívá nápoje, nejí; věnuje se plně požitku z ze saunování. Snaží se chovat korektně a diskrétně k ostatním a přispět k udržení vysoké hygienické, estetické a společenské úrovně sauny .

 6. Lázeň dětí se povoluje jedině za přímého dozoru dospělé osoby.

 7. Firmě může být pronajata část provozní doby, pak tento nájemce odpovídá za dodržování "Provozního řádu".

V. Postup saunování

 

Správný postup lázně je uveden v "Desateru sauny". Tomuto postupu se musí všichni návštěvníci podrobit. Neukázněný návštěvník bude ze sauny vykázán a nebude mít do sauny přístup.

 1. V prostorách sauny - včetně ochlazovny - nekuřte!

 2. V šatně odložte vše - vezměte s sebou pouze mycí potřeby (ne však například šampon ve skle) a dva větší ručníky nebo osušky.

 3. Před prvním vstupem do prohřívárny se umyjte teplou vodou a mýdlem a řádně se osprchujte. Vlasy si umyjte až před posledním vstupem do prohřívárny.

 4. Před každým vstupem do prohřívárny setřete vodu s povrchu těla.

 5. Do prohřívárny vezměte jen ručník, na který si sednete nebo lehnete. V prohřívárně sauny nemusíte dýchat jen ústy, i když se zdá, že vzduch při dýchání nosem pálí. V tom případě je v prohřívárně sucho a je třeba zvýšit vlhkost nebo si překrýt nos a ústa dlaní. Prostě dýchejte normálně, jak jste zvyklí.  

 6. Při pocení masírujte povrch těla - například vlastním kartáčem.

 7. Po dokonalém prohřátí - 6 až 10 minutách - vyjděte z prohřívárny, opláchněte se pod sprchou a ochlaďte se v bazénu - pokud možno i s hlavou, nebo aspoň zátylek. Při pocitu chladu se vraťte z ochlazovny do prohřívárny (cca 2 – 5 minut). Je vhodné mít na nohou vhodnou koupací obuv nebo stát na rohoži, abyste si neprochladili nohy.

 8. Proceduru teplo-chlad opakujte alespoň třikrát.

 9. Po posledním ochlazení se opláchněte vlažnou vodou, nepoužívejte jíž mýdlo.

 10. V odpočívárně zůstaňte alespoň 20 minut, stále bez oděvu. Dopřejte si lehké jídlo, limonádu, mléko, kávu, něco slaného - naprosto nevhodné je pití tvrdého alkoholu. Rušíte tím vliv lázně na svůj organismus.

 11. Do mokrého provozu je zakázáno přinášet jakékoli skleněné nádoby. Šampony a mycí prostředky musí mít návštěvník v plastové láhvi.

VI. Význam saunování

 

Sauna zvyšuje odolnost proti:

 • zánětlivým onemocněním horních cest dýchacích

 • civilizačním chorobám

Sauna příznivě ovlivňuje:
 • bolesti kloubů a svalů

 • nespavost

 • činnost zdravého srdce

 • nedostatečné prokrvení končetin

 • obtíže v době přechodu žen

 • poúrazové stavy pohybového aparátu

 • odstranění únavy

 • celkové otužování

 

Ve Štěchovicích 1. 4. 2017                                              

 

Miloš Čapek - starosta

30. 5. Ferdinand

Zítra: Kamila

Aktuality

Odběr novinek

Vážení návštěvníci,
k odběru novinek se přihlásíte přes ikonku Aktuality v pravém horním menu.
MFC Štěchovice

 facebook - zde

f.jpg 

E-box na baterie. Do e-boxu patří:

 • veškerá drobná elektrozařízení z kanceláře i z domácnosti (s výjimkou zářivek)
 • např. nefunkční kalkulačky, telefony, drobné počítačové vybavení, walkmany, MP3 přehrávače a další
 • baterie a akumulátory se odkládají do boxu umístěného nad vhozovým otvorem

 ebox.jpg

Aktuální kurzy - novinky

www.mariondance.cz

www.hraditko.cz

 

Návštěvnost stránek

274704

Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů
Chráněno službou reCAPTCHA.